Solidarity with the women of Spain. We, too, say NO to banning the right to abortion. English version below

Solidaridad con las mujeres de España. Nosotras también decimos NO a la prohibición del derecho a aborto. Versión en español abajo


Ne solidarizăm cu femeile din Spania şi de peste tot din lume când le este încălcat dreptul de a decide cu privire la propriile capacităţi reproductive. De ce? Pentru că ştim din propria noastră istorie care sunt consecinţele interzicerii dreptului la avort. În 1966, a început în România lui Ceauşescu un experiment social şi politic în urma căruia au murit peste 10.000 de femei, iar multe altele au rămas cu traume emoţionale şi fizice. În acea perioadă, din cauza decretului care interzicea dreptul la avort, zeci de mii de femei au utilizat, în clandestinitate, instrumente şi substanţe care le puneau viaţa şi sănătatea în pericol pentru a întrerupe sarcinile nedorite. Medicii şi asistentele care încercau să le ajute deveneau subiectul anchetelor Poliţiei şi Securităţii statului. Nu vrem ca astfel de lucruri să se mai repete în niciun loc din lume.


Protest în faţa Ambasadei Spaniei - 17 ianuarie 2014 © Petruta Chiforiuc

 

Ne alăturăm numărului mare de organizaţii şi femei din Spania care se opun proiectului de lege iniţiat de guvernul conservator şi le sprijinim protestele. Interzicerea dreptului la avort nu are ca efect diminuarea numărului de femei care recurg la întreruperea de sarcină, ci le determină pe acestea să facă avort în condiţii nesigure şi improprii din punct de vedere medical. Actuala lege spaniolă respectă autonomia morală a femeilor, accesul lor la drepturi sexuale şi reproductive. Scoaterea avortului la cerere în afara legii va reprezenta o întoarcere într-un trecut al încălcării drepturilor femeilor, trecut în care turismul pentru avort era o practică obişnuită. În lipsa resurselor financiare însă, femeile sărace se vor confrunta cu o dublă discriminare, una de gen, iar cealaltă socială.

Politica nu trebuie să se amestece în decizia femeilor de a păstra sau nu o sarcină, iar statul nu ar trebui să interzică ori să restricționeze dreptul femeilor de a lua decizii în privinţa propriilor capacităţi reproductive.

La nivelul Uniunii Europene, Parlamentul European a adoptat în 2002 raportul Anne van Lancker prin care se recomandă statelor membre să păstreze avortul legal şi universal accesibil, pentru a proteja drepturile reproductive ale femeilor. În Uniunea Europeană, prevederile statelor privind legalizarea avortului sunt diferite, însă niciun stat nu a revenit într-un timp aşa de scurt asupra unei decizii luate anterior în sprijinul accesului femeilor la drepturi sexuale şi reproductive. Îngrădirea drepturilor sexuale şi reproductive şi criminalizarea avortului sunt măsuri care au creat controverse în Ungaria, Irlanda, Polonia ş.a.. Nu ne dorim ca Spania să contribuie la creşterea numărului statelor care încalcă drepturile femeilor prin hotărâri care restrâng drastic libertatea de decizie.

Dorim să subliniem că este necesar ca statele să asigure condiţiile legale prin care femeile să îşi poată exercita drepturile şi că este necesar să facă dovada respectului pentru corpul şi autonomia morală a femeilor. Avortul este alegerea femeilor, interzicerea lui înseamnă încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.


Protest în faţa Ambasadei Spaniei - 17 ianuarie 2014 © Simona Necula

 

Vă invităm să semnaţi petiţia Solidaritate cu femeile din Spania.


 

Protest în faţa Ambasadei Spaniei - 17 ianuarie 2014 © Pollak Po Photography

 

 

===========================================

 

Solidarity with the women of Spain.

We, too, say NO to banning the right to abortion.

 

We declare our solidarity with the women of Spain and throughout the world whenever they are denied their right to make their own decisions when it comes to their reproductive capacity. Why? Because we know from our own history about the consequences of a ban on abortion rights. In 1966, during Ceausescu’s regime, a social and political experiment was started in Romania that led to the death of 10000 women and left many others with emotional and physical traumas. During those times, because of the law that banned the right to an abortion, tens of thousands of women used instruments and substances that endangered their lives and health in order to terminate their pregnancies in secret. The doctors and nurses who tried to help them were subjected to interrogations by the state Police and Security. We don’t want to see such things repeated anywhere in the world.

We join all the various organizations and women in Spain who oppose the proposed law initiated by the conservative government and we support their protests. A ban on the right to abortion does not lead to fewer women terminating their pregnancies, but makes those women have abortions under unsafe and medically unsuitable conditions. The current Spanish law respects women’s moral autonomy and their access to sexual and reproductive rights. Outlawing abortions on request will mean a step backwards into the past when women’s rights were violated, a past in which abortion tourism used to be a common practice. But without the necessary financial resourses, poor women will be confronted with a double discrimination, one based on gender and the other on social status.

Politics should not interfere with a woman’s decision whether to keep a pregnancy,  and the state shouldn’t ban or restrict women’s rights to be able to make their own reproductive decisions.

At EU level, in 2002 the European Parliament adopted the Anne van Lancker report which makes the recommendation that the member states should keep abortion legal and universally accessible, in order to protect women’s reproductive rights. The various states’ provisions regarding abortion differ within the European Union, but no state has gone back so fast on a previous decision made to support women’s access to sexual and reproductive rights. The restriction of sexual and reproductive rights and the criminalization of abortion were measures that created controversies in Hungary, Ireland, Poland, and others. We do not wish to see Spain contribute to a rise in the number of states that violate women’s rights through decisions that drastically limit the freedom to choose.

We insist that it is necessary that states ensure the existance of legal conditions in which women can exercise their rights and that it is necessary that they show respect for women’s bodies and moral autonomy. Abortions are women’s choices, banning them is a fundamental human rights violation.

===========================================

Solidaridad con las mujeres de España.

Nosotras también decimos NO a la prohibición del derecho a aborto.

Nos solidarizamos con las mujeres de España y de todo el mundo cuando se les viola el derecho de decidir con respecto a sus propias capacidades reproductivas. ¿Por qué? Porque ya sabemos por nuestra propia historia cuáles son las consecuencias de la prohibición del derecho a aborto. En 1966 empezó en la  Rumania de Ceausescu un experimento social y político tras el cual murieron más de 10.000 mujeres y muchas otras quedaron con traumas emocionales y físicos. En aquel período, a causa del decreto de prohibición del aborto, decenas de miles de mujeres utilizaron, en la clandestinidad, instrumentos y sustancias que les ponían su vida y salud en riesgo. Los médicos y enfermeras que intentaban ayudarles eran sujeto de investigaciones de la Policía y de la Seguridad del Estado. No queremos que tales cosas vuelvan a pasar en ningún lugar del mundo.

Nos unimos al gran número de organizaciones y mujeres de España que se oponen al proyecto de ley iniciado por el gobierno conservador y apoyamos sus protestas. La prohibición del aborto no tiene como efecto la disminución del número de mujeres que recurren a la interrupción del embarazo sino que las mismas efectúen abortos en condiciones inseguras e impropias desde el punto de vista médico. La vigente ley española respeta la autonomía moral de las mujeres, su acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Poner al aborto voluntario fuera de la ley representará una vuelta a un pasado de violación de los derechos de las mujeres, pasado en el cuál el turismo para el aborto era una práctica corriente. No obstante, por falta de recursos financieros, las mujeres pobres se confrontarán con una doble discriminación, una de género y otra social.

La política no se tiene que involucrar en la decisión de las mujeres de mantener o no un embarazo, y el Estado no debería prohibir ni restringir el derecho de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En la Unión Europea, el Parlamento Europeo adoptó en 2002, el informe Anne van Lancker, por el cual se recomienda a los estados miembros a mantener el aborto legal e universalmente accesible, para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. En la Unión Europea, las disposiciones de los Estados sobre la legalización del aborto son variadas, pero ningún Estado volvió en un tiempo tan corto sobre una decisión tomada anteriormente a favor del acceso de las mujeres a derechos sexuales y reproductivos. Restringir los derechos sexuales y reproductivos y criminalizar el aborto son medidas que crearon controversias en Hungría, Irlanda y Polonia. No queremos que España contribuya al aumento del número de países que violan los derechos de las mujeres a través de decisiones que restringen drásticamente su libertad de decisión.

Queremos recalcar que es necesario que los Estados aseguren las condiciones legales para que las mujeres puedan ejercer sus derechos y que es necesario mostrar respeto por el cuerpo y la autonomía moral de las mujeres. El aborto es la elección de las mujeres. Su prohibición significa violar los derechos humanos fundamentales.

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişier
Download-ează fișierul (Solidaridad con las mujeres de España.doc)Solidaridad con las mujeres de España.doc 25 kB
Download-ează fișierul (solidarity with women of spain.doc)solidarity with women of spain.doc 24 kB
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 

Rețeaua VIF

Ghid pentru victimele violenței sexuale

Discriminari Urbane

Asistență și consiliere pentru violență domestică nonstop și gratuit la 0800 500 333

 

Violență domestică
Educaţie sexuală
Reclamă discriminarea